foodcomposter    HyperLink 0   0   0
 
 


About Me:

เครื่องย่อยเศษอาหารให้เป็นปุ๋ย หรือเรียกว่า “Food Waste Composter” ถูกผลิตขึ้นมาด้วยวัตถุประสงค์กำจัดเศษอาหาร , กำจัดขยะจากครัวเรือนเพื่อให้ตอบโจทย์กับวิถีชีวิตคนยุคปัจจุบันได้มากขึ้น เพราะปัจจุบันจะเห็นได้ว่าปริมาณขยะเศษอาหารที่ไปรวมตัวกันทำให้เป็นแหล่งสะสมเชื้อโรค กระทบต่อสภาพแวดล้อมอากาศและพื้นดิน ส่งกลิ่นรบกวน และเป็นปัญหาที่ทำให้เกิดภาวะเรือนกระจกอีกด้วย ดังนั้นเครื่องเปลี่ยนเศษอาหารในบ้านให้เป็นดินปุ๋ยจึงเป็นการแก้ไขปัญหาที่จุดเล็กๆที่ดีที่สุดในตอนนี้ค่ะ


Interested in:
Why Join?  | Contact Us  | Linqto.me - all rights reserved. Version 9.0.0.44