thewhistlerbnb    HyperLink 0   0   0
 
 


About Me:

ป้องกันเบาหวานขึ้นตาอันตรายจากภาวะแทรกซ้อน   นานาความรู้ เพื่อสุขภาพที่ดี อาการเบาหวานขึ้นตา โดยทั่วไประยะแรกผู้ป่วยจะไม่แสดงอาการ หรืออาจจะเกิดความผิดปกติสำหรับการมองเห็นเพียงเล็กน้อยจึงทำให้ผู้ที่ป่วยละเลยในการควบคุมระดับของน้ำตาล ซึ่งผู้ป่วยที่มีอาการและมาตรวจส่วนใหญ่จะพบว่ามีภาวะเบาหวานขึ้นจอประสาทตาระยะที่มีผลกระทบต่อการมองเห็นแล้ว เป็นผลมาจากภาวะจอประสาทตาเสื่อม สามารถติดตามอาการผิดปกติของโรคเบาหวานเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์


Interested in:
Why Join?  | Contact Us  | Linqto.me - all rights reserved. Version 9.0.0.13